تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
شماره روزنامه: ۲۰۷۸۱
شماره صفحه روزنامه شهرستان: ۶

آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی خاص آرد ترکمن دشت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ به شماره ثبت ۱۳۱۸ به شماره ملی ۱۴۰۰۵۹۷۵۳۱۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید آرد و برنج و در کلیه موارد پس از اخد مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخد و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اسلی ثبت شرکت: بندرترکمن – کیلومتر ۲ جاده بندرترکمن آق قلا – روستای اورکت حاجی کد پستی ۴۸۹۳۱۶۳۹۸۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ با نام می باشد که مبلغ ۵۰ میلیارد ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۹ مورخ ۹۵/۲/۱۳ نزد بانک سپه شعبه بندرترکمن نقدا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محمد قربان پور کد ملی ۲۲۳۹۸۳۰۷۶۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ۲٫ نادیا شهنازی ۲۲۳۰۰۱۸۸۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای محمد قربان پور مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم نادیا شهنازی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق بازرس اساس نامه بازرس اصلی و علی البدل: عبدالعظیم ایری به شماره ملی ۲۲۳۹۸۴۱۹۲۳ به عنوان بازرس اصلی – جمشید ایلی پور به شمار ملی ۲۲۳۹۵۵۴۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.


شماره پیگیری: ۹۵۰۴۱۳۷۲۷۶۳۶۴۱۲
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرترکمن

لینک آگهی در روزنامه رسمی: کلیک کنید

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۰۲۶۴۸۲ الف / ۹۰

گواهی ثبت علامت

مشخصات مالک: شرکت آرد ترکمن دشت سهامی خاص، شماره ثبت: ۱۳۱۸، شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۹۷۵۳۱۰، نشانی: گلستان شهرستان ترکمن – بندرترکمن اورکت حاجی خ اصلی خ جاده روستا، کد پستی: ۴۸۹۳۱۶۳۹۸۵، تابعیت جمهوری اسلامی ایران

اجزاء علامت تجاری: کلمات ترکمن دشت داخل تصویر یک بیضی مشکی رنگ که بخشی از آن هاشور خورده و دو سمت بیضی به ساقه گندم می باشد طبق نمونه. ضمنا متقاضی نسبت به کلمه عام ترکمن و کلمه دشت به تنهایی حق استفاده انحصاری

کالا و خدمات و طبقه بندی بین المللی:
طبقه ۳۰: برنج، آرد،

حق تقدم:
شماره و تاریخ اظهار نامه اصلی:
محل ثبت:

مدت اعتبار: ده سال از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ تا ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه: ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۱۰۳۹۸۴۳ – ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
شماره و تاریخ ثبت علامت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

مرکز مالکیت معنوی
رئیس اداره ثبت علامت تجاری: غلامرضا بیات
تاریخ:
امضاء: