محصولات شرکت آرد ترکمن دشت​

مشخصات انواع آردهای تولیدی شرکت آرد ترکمن دشت​

آرد نول ۴۰ کیلویی

ویژگی ها

آرد نول ۲۰ کیلویی

ویژگی ها

آرد بربری

ویژگی ها

آرد ستاره

ویژگی ها

آرد سنگک

ویژگی ها

آرد خبازی

ویژگی ها

آرد تافتون و لواش

ویژگی ها

سبوس گندم (دامی)

ویژگی ها

سبوس گندم (خوراکی)

ویژگی ها